Vóórdat u een klacht gaat indienen

 

1. Wanneer kan ik een klacht indienen bij Qwestie?

U kunt een klacht indienen bij Qwestie als uw klacht eerder is afgewezen bij uw eigen woningcorporatie. Qwestie neemt uitsluitend klachten in behandeling die eerst bij uw corporatie zelf zijn ingediend en behandeld. Als u er samen met de corporatie niet bent uitgekomen, kunt u vervolgens een klacht indienen bij Qwestie. Als uw klacht voldoet aan de voorwaarden van Qwestie, wordt deze door de gezamenlijke klachtencommissie van de woningcorporaties Maasvallei, Servatius, Woonpunt en Vincio Wonen in behandeling genomen.

2. Ik heb een klacht ingediend bij mijn woningcorporatie, maar ik heb geen reactie ontvangen.
Kan ik toch een klacht indienen bij Qwestie?

Uw woningcorporatie moet voldoende in staat worden gesteld om binnen een redelijke termijn op uw klacht te reageren en een oplossing te zoeken. Wat een redelijke termijn is staat ter beoordeling van de klachtencommissie en is onder meer afhankelijk van de aard van uw klacht. Wanneer u een klacht bij Qwestie indient beoordeelt de klachtencommissie eerst, of uw woningcorporatie voldoende tijd heeft gehad om uw klacht op te lossen. Is dat niet het geval, dan neemt Qwestie uw klacht (nog) niet in behandeling.

3. Ik heb een klacht over mijn corporatie maar deze is niet aangesloten bij deze klachtencommissie. Kan ik dan een toch klacht indienen?

Nee, dit kan niet. Informeer bij uw eigen corporatie hoe u het beste een klacht kunt indienen.

4. Zijn er ook klachten die niet in behandeling worden genomen door Qwestie?

De commissie neemt een klacht niet in behandeling als:

  • klager de klacht niet eerst schriftelijk heeft ingediend bij de verhuurder, zodat de interne organisatie van de verhuurder voldoende in staat is gesteld om de klacht naar het oordeel van de commissie binnen een redelijke termijn op te lossen;
  • klager of verhuurder de zaak waarop de klacht betrekking heeft, heeft voorgelegd aan een rechter, huurcommissie*, arbiter, mediator of een andere onafhankelijke instantie met een wettelijk opgedragen geschillen- beslechtende taak of indien een van de instanties als bedoeld in dit lid al een uitspraak over de zaak heeft gedaan;
  • het een klacht betreft over de aangezegde huurverhoging, (wijziging van) de huurprijs of (wijziging van) de servicekosten;
  • de klacht betrekking heeft op de handhaving en uitvoering van door de overheid opgelegde besluiten;
  • de klacht betrekking heeft op een vordering tot schadevergoeding waarbij de zaak in behandeling is bij een verzekeringsmaatschappij;
  • de klacht eerder door de commissie is behandeld;
  • de klacht anoniem of discriminerend van aard is;
  • klager geen belang heeft bij de klacht

* De Huurcommissie is een landelijk onafhankelijk orgaan. De huurcommissie behandelt klachten over de sociale huurwoning (onderhoud, huurprijs, technische gebreken).

 Lees hier het klachtenreglement